Kirjaudu

Tilaus- ja Sopimusehdot

Tyytyväisyystakuu

Asiakkaalla on 14 vrk tyytyväisyystakuu tarjoamillemme palveluille. Tilaus ei vielä sido Asiakasta ja Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilaus nähtyään tyytyväisyystakuun vedonnaiset luonnokset. Mikäli Asiakas peruuttaa 14 vrk sisällä tilauksen tyytyväisyystakuun vedoten ja on jo maksanut työn osittaisen tai täydellisen suorituksen, Toimittaja palauttaa etukäteen maksetun summan Asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille. Tyytyväisyystakuu katsotaan täytetyksi, jos Asiakas ei ilmaise tyytymättömyyttään 14vrk sisällä vedosten lähettämisestä tai Asiakas hyväksyy toimittajan esittämät vedokset logosta tai muusta graafisesta työstä, kotisivun ulkoasusta tai kotisivut avataan yleisölle tai kehitystyö jatkuu vedoksen pohjalta Asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Tilaajan vastuut

Tilaaja on vastuussa kaikesta lähettämästään aineistosta kuten tekstisisällöt sekä graafiset materiaalit. Tilaajan vastuuksi katsotaan myös kaikki aineisto, jota Tilaajan pyynnöstä käytetään suunnittelussa.

Tilaajalla on vastuu reagoida Toimittajan sähköpostitse tai muulla sähköisellä tai kirjallisella tavalla esittämiin pyyntöihin. Pyynnöiksi luetaan vedosten ja ehdotusten hyväksyminen tai kommentoiminen sekä muut suunnittelun ja toteutuksen kannalta tärkeät pyynnöt. Tilaajan tulee reagoida Toimittajan pyyntöihin 14 päivän kuluessa pyynnön lähettämisestä. Mikäli Tilaajaa ei tavoiteta edellä mainitun ajan kuluessa, katsotaan työ hyväksytyksi ja Toimittajalla on oikeus laskuttaa siihen asti tekemästään työstä kohtuudella ja Tilaaja menettää oikeuden muutoksiin.

Tilaaja on vastuussa tarjouksessa olevien yhteystietojensa oikeellisuudesta ja on velvollinen ilmoittamaan viipymättä Toimittajalle, mikäli yhteystiedoissa tapahtuu muutoksia.

Töiden hyväksyminen

Tilaajan katsotaan hyväksyneen logosuunnittelun, jos Tilaaja ottaa logon tai osia siitä käyttöönsä tai ilmoittaa Toimittajalle hyväksyneensä logosuunnittelun.

Tilaajan katsotaan hyväksyneen kotisivutoteutuksen, jos Tilaaja ei reklamoi Toimittajalle 14 päivän sisällä kotisivujen julkaisusta.

Tilaaja on vastuussa kaikesta kotisivujen ja logon käytöstä omassa toiminnassaan.

Toimittajan vastuut

Toimittajan palvelussa voidaan katsoa olevan virhe, jos se olennaisesti poikkeaa tarjouksessa sovitusta määritelmästä sisällöltään tai ominaisuuksiltaan ja virhe haittaa olennaisesti palvelun käyttöä.

Tilaaja on velvollinen huomauttamaan virheestä heti sen havaittuaan. Toimittajalla on oikeus ensisijaisesti korjata virhe ja saattaa palvelu tarjouksessa sovitun mukaiseksi. Toimittajan vastuu rajoittuu enintään palvelun tuottamisesta perittyihin maksuihin. Toimittaja ei vastaa välillisistä vahingoista, joita Tilaajalle voi aiheutua palvelun käytöstä tai toimituksen myöhästymisestä.

Laskutus

Laskutus tapahtuu kahdella eri menetelmällä riippuen työn luonteesta:

1. Kiinteähintainen sopimus

Kiinteähintaisten töiden laskutus suoritetaan kahdessa erässä:

    • Ensimmäinen erä: Laskutetaan, kun työ aloitetaan.
    • Toinen erä: Laskutetaan, kun työ on valmis ja tilaaja on sen hyväksynyt.
      Tilaajalla on 14 päivän aika hyväksyä valmis työ. Mikäli tilaaja ei tässä ajassa hyväksy työtä tai toimita vaadittuja korjausehdotuksia, työ katsotaan hyväksytyksi.

2. Tuntiveloituksella tehtävä työ

Tuntiveloituksella tehtävissä töissä laskutamme tilaajaa viimeistään, kun 20 tuntia työtä on suoritettu tai kun vaadittu suorite on valmistunut (kumpi tahansa toteutuu ensin).

Laskuehto

Laskuillamme on 14 päivän maksuehto. Jos asiakkaalla on kaksi tai useampia avoimia laskuja, pidätämme oikeuden jäädyttää työn suorittamisen kunnes avoimet laskut on maksettu kokonaisuudessaan. Tämä toimenpide on tehty taloudellisen tappion välttämiseksi sekä tilaajalle että meille.

Erääntyneet Maksut

Mikäli lasku on erääntynyt maksamatta 21 päivän ajan eräpäivästä, eikä maksusuunnitelmaa ole sovittu, erääntyneet laskut siirretään kansainväliselle perintätoimistolle jatkotoimenpiteitä varten maksuehtojemme mukaisesti. Asiakasta informoidaan tällaisesta toimenpiteestä ja hänelle annetaan lopullinen päivämäärä, mihin mennessä suorituksen tulee näkyä tilillämme. Mikäli maksuasiaa ei ole ratkaistu tähän päivään mennessä, erääntyneet laskut siirretään perintään jatkotoimenpiteitä varten.

Muut ehdot

Tilaaja on vastuussa kaikesta kotisivujen ja logon käytöstä omassa toiminnassaan.
Toimittajalla on oikeus käyttää kuvia toteutetuista töistä ja Tilaajan jättämää julkista palautetta portfoliossaan, ellei Tilaaja sitä erikseen kiellä.

Toimittaja voi varata Tilaajan puolesta Tilaajan toivoman verkkotunnuksen kolmannelta osapuolelta. Toimittaja ei ole vastuussa verkkotunnuksen uusimisesta ensimmäisen sopimuskauden jälkeen, ellei siitä ole erikseen sovittu tarjouksen sisällössä kuuluuvaksi osana palvelupakettia.

Tilaaja vastaa verkkotunnukseen liittyvän käyttäjätunnuksen ja salasanan säilyttämisestä. 

Mikäli Tilaajalla on kotisivuillaan kaupallista toimintaa kuten verkkokauppa, Toimittaja ei vastaa Tilaajan toimintaan liittyvien tuotteiden tai palveluiden vastuista tai kustannuksista. 

Tilaaja vastaa hankkimansa palvelimen resurssien riittävyydestä. Mikäli Tilaajan kotisivutilan palvelinresurssit tai verkkolevyn kapasiteetti muodostuu riittämättömäksi, Tilaaja on velvollinen hankkimaan lisää resursseja ja/ tai  kapasiteettia. 

Jos Tilaaja on tilannut Toimittajalta webhotellin joka sisältää myös kotisivujen ylläpitopalvelun, Toimittajalla on oikeus sulkea Tilaajan webhotelli, mikäli Tilaaja ei maksa kotisivujen ylläpitoon kohdistuvia laskuja ajallaan tai mikäli katsotaan että Tilaaja käyttää Webhotellia lainvastaiseen toimintaan. Webhotellin uudelleenavauksesta ja sivuston palauttamisesta toimintaan Toimittaja on oikeutettu veloittamaan erikseen siihen käytetyn ajan normaalin tuntihinnoittelun mukaisesti, mikäli sulkeminen on tapahtunut Toimittajasta riippumattomasta syystä. 

Toimittaja ei vastaa huoltotöiden, teknisten ongelmien tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista Webhotellissa. Toimittaja ei myöskään vastaa edellä mainituista asioista johtuvasta tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai esimerkiksi tiedostojen katoamisesta. 

Kotisivuista otetaan luovutushetkellä varmuuskopio, jota säilytetään 90 vuorokautta kotisivujen julkaisemisesta. Tämän jälkeen varmuuskopiointi on Tilaajan vastuulla. Jos kotisivujen ylläpito on tilattu Toimittajalta, varmuuskopiointi tehdään päivittäin ja varmuuskopiota kierrätetään 90 vuorokauden syklissä (90DRP - day recovery points). Tilaajan aiheuttamasta tai Tilaajan toimesta aiheutuneesta ongelmatilanteesta, varmuuskopioinnin palauttamisesta veloitetaan erikseen siihen käytetty aika normaalin  senhetkisen tuntihinnoittelun mukaisesti. 

Salasanat ovat Tilaajan vastuulla. Toimittaja ei vastaa missään tapauksessa Tilaajan verkkosivuston salasanojen hakkeroinnista tai muista väärinkäytöksistä. Tilaaja on velvollinen huolehtimaan salasanojen turvallisuudesta ja niiden vaihtamisesta säännöllisesti. 

Tilaaja vastaa tietoturvan päivityksistä. Toimittaja ei vastaa mistään tietoturvan laiminlyönneistä ja hakkeroinnista johtuvista vahingoista. Kotisivutiedostojen puhdistuksesta laskutetaan käytetyn työmäärän tunnit erikseen, mikäli Tilaaja on laiminlyönyt sivuston tietoturvan. 

Jos Tilaaja on tilannut Toimittajan kotisivujen päivityspalvelun ja maksanut siihen kohdistuvat laskut ajallaan, Toimittaja vastaa sivuston tietoturvasta ja puhdistaa sivuston tiedostot haittakoodista maksutta. Toimittaja ei kuitenkaan vastaa muusta tietomurron mahdollisesti aiheuttamista suorista tai välillisistä vahingoista. 

Näitä ehtoja säätelee Ison-Britannian laki. Erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti Asiakkaan ja Toimittajan välisillä neuvotteluilla. Jos molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun ei päästä neuvottelemalla, riita ratkaistaan Toimittajan kotipaikan käräjäoikeudessa Isossa-Britanniassa.

crossmenu